LEPIDÓPTEROS AMAZÓNICOS

Siproetas epaphus
Siproetas epaphus
Thisbe hyalina
Metacharis lucius
Melanis sp
Memphis philumena
Opsiphanes sp.
Panacea prola
Marpesia petreus
Heliconius wallacei
Dryadula phaetusa
Anastrus nearis
Evenus satyroides
Calospila emylius
Pyrrhogype sp
Diantheria clymena
Marpesia chiron
Doxocopa pavon
Antigonus decens
Adelpha sp.
Taygetis  thamyra
Synargis galena
Phoebis philea
Morpho achilles
Memphis ofa
Lyropteryx apollo
Lemonias zygia
Lasaia agesila
Heraclides anchisiades
Euselasia gelanor
Chalodeta chaonitis
Catoblepia soranus
Catoblepia sp.
Caria castalia
Amarynthis meneria
Monethe albertus
Chamaelimnas briola
Catonephele acontius
Dryas julia
Dryas julia
Philaetheria dido
Urania leilus
Cithaerias pireta

+-
Rhetus periander
Perrhybris philea
Heraclides torquatus
Heraclides androgeus
Junonia evarete
Eurytides dolicaon
Familia arctiidae

Familia saturniidae
Familia Saturniidae

 Hemiargus hanno
Echydna punctata
Telchin licus
Eresia eunice
Heliopetes arsaltes
Opsiphanes sp
Pareuptychia hesionides
Mazia amazonica
Tegosa sp.
Achlyodes mithridates
Dynamine coenus
Opsiphanes invirae
Sophista aristoteles
Castilia perilla
Carrhenes bamba
Antigonus nearchus
Anartia jatrophe
Leucochimona sp.

Hamadryas ferronia
Nessaea obrinus
 Pyrrhopygopsis socrates
Semomesia sp.
Zaretis isidora
Emesis castigata

No hay comentarios:

Publicar un comentario